Missnöjd med skönhetsingrepp

Kontakta kliniken som utfört ingreppet om du är du missnöjd med resultatet efter ett skönhetsingrepp. Har du skadats är kliniken skyldiga att ha en försäkring som gäller.

Tänk på det här

 • Är du missnöjd med ett ingrepp ska du klaga till kliniken så snart som möjligt.

 • Dokumentera felet så gott det går, så du har bevis på vad som blivit fel.

 • Vänd dig alltid till kliniken som utfört ingreppet innan du går någon annanstans.

Välj vad du vill läsa mer om

Med skönhetsingrepp menas estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som görs för att förändra utseendet, till exempel fillers och botox.

Denna information handlar inte om medicinska behandlingar för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Har du frågor om sådana behandlingar vänder du dig till sjukvården. 

Vill du ha vägledning inför en skönhetsbehandling som rör till exempel hud eller naglar kan du läsa mer i vår artikel om skönhetsbehandlingar.

Om skönhetsbehandlingar

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ger dig ett skydd. Lagen ställer bland annat krav på att den som utför ingreppet är legitimerad och har specialistkompetens inom området.

Kliniken är skyldig att kontrollera din ålder. Åldersgränsen är 18 år. Lagen ställer också krav på att kliniken ska ge information både muntligen och skriftligen.

Du ska informeras om

 • risker
 • behandlingsförlopp
 • om behandlingsåtgärden behöver upprepas
 • förväntat resultat
 • eftervård.

Du ska också få en betänketid innan ingreppet utförs. Efter betänketiden måste du lämna ditt samtycke.

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp på Riksdagens webbplats

Patientskadelagen

Patientskadelagen säger att den klinik som utför ingreppet måste ha en försäkring som täcker om du skulle bli skadad. Är det en privat klinik behöver du fråga vilket försäkringsbolag de har.

Är det en offentligt finansierad klinik är de försäkrade i Löf.

Patientskadelagen på Riksdagens webbplats

Läs mer om Löf på deras webbplats

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen är till för patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

I lagen regleras:

 • vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter
 • behörighetsfrågor
 • IVO:s tillsyn.

Patientsäkerhetslagen på Riksdagens webbplats

Är du missnöjd med resultatet efter ett skönhetsingrepp eller en injektion, ska du klaga till kliniken så snart du upptäcker felet. Klaga gärna skriftligen via mejl. Då kan du bevisa att du kontaktat kliniken.

Dokumentera felet

Dokumentera felet så gott det går. Du kan till exempel ta hjälp av bilder, filmer eller intyg från en läkare om det behövs.

Du behöver kunna bevisa att kliniken gjort fel.

Dina rättigheter om ingreppet går fel

Du kan förvänta dig att ingreppet görs av någon som är licensierad och har den kompetens som krävs för ingreppet.

Ibland kan resultatet av ett skönhetsingrepp bli sämre än förväntat, trots att arbetet har utförts rätt. Då behöver du läsa villkoren i avtalet för att se vad du har rätt till.

Är resultatet dåligt eller inte motsvarar vad ni kommit överens om, kan du ha rätt till:

 • ett nytt ingrepp för att åtgärda felet
 • prisavdrag eller pengarna tillbaka
 • ersättning för extra kostnader du fått för att rätta till felet.

För att kräva ersättning eller skadestånd måste du ha kvitton som styrker vilka extra kostnader du fått på grund av det dåliga resultatet.

Har du blivit skadad på grund av ett ingrepp kan du ha rätt till ersättning. Kliniken måste ha en försäkring som täcker sådan ersättning.

Är det en privat klinik behöver du fråga vilket försäkringsbolag de har.

Är det en offentligt finansierad klinik är de försäkrade i Löf.

Om Löf på deras webbplats

Dokumentera skadan

Dokumentera skadan så gott det går. Du kan till exempel ta hjälp av bilder, filmer eller intyg från en läkare. Du behöver kunna bevisa att kliniken gjort fel.

Missnöjd med beslutet från försäkringsbolaget

Är du inte nöjd med beslutet från klinikens försäkringsbolag kan du klaga hos Patientskadenämnden. Nämnden kan pröva skador från alla försäkringsbolag som tecknat en patientförsäkring. Beslutet är bara rådgivande. Men försäkringsbolagen brukar i regel följa besluten.

Patientskadenämndens webbplats

Beror skadan till exempel på det som injicerats?

Faller skadan utanför det som patientskadelagen styr, till exempel om skadan beror på det som injicerats, kan du istället få ärendet prövat genom Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelsförsäkringens webbplats

Ångerrätt

Har du bokat din behandling på distans, till exempel på nätet, gäller distansavtalslagen. Du har då rätt att ångra bokningen inom 14 dagar. Kliniken får inte ta ut en avgift om du ångrar dig inom dessa 14 dagar, oavsett hur nära inpå du ångrar dig. 

För att distansavtalslagen och ångerrätten ska gälla behöver du gjort din bokning via klinikens system för bokningar på distans. Det kan till exempel vara ett bokningssystem på webben eller ett särskilt telefonnummer för bokningar.

Du har ingen ångerrätt om du bokade tiden för ingreppet på plats hos kliniken.

Avbokning

Oavsett om du har ångerrätt eller inte kan du alltid avboka en behandling. Men det är inte säkert att du har rätt att få pengarna tillbaka.

Kliniken får ta ut en avbokningsavgift. Avgiften får motsvara den kostnad bokningen inneburit för kliniken.

Ibland kan avbokningsavgiften vara lika dyr som behandlingen. Till exempel om du avbokar sent och kliniken inte hinner få in en annan kund. Läs klinikens avbokningsvillkor för att veta vad som gäller.

Kommer du och kliniken inte överens kan Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i vissa fall pröva tvisten. Men deras möjligheter att pröva en tvist som rör injektioner, kirurgiska ingrepp och andra skönhetsoperationer är begränsade.

ARN kan inte pröva tvisten om medicinsk sakkunskap behövs. De prövar alltså inte ärenden som är en följd av brister i den medicinska kompetensen eller omvårdnaden. Men de kan pröva tvister om till exempel ångerrätt eller avbokningskostnad, då detta inte kräver någon medicinsk sakkunskap.

Om att anmäla till ARN på ARN:s webbplats

Om ärendet kräver medicinsk sakkunskap

Kräver ärendet medicinsk sakkunskap kan du vända dig till Patientskadenämnden eller domstol för att få tvisten prövad. Det Patientskadenämnden kommer fram till är rådgivande, men brukar i regel följas av försäkringsbolagen.

Om att anmäla till Patientskadenämnden på deras webbplats

Om tvistlösning i domstol

Om ärendet rör läkemedel

Rör ärendet och tvisten själva läkemedlet, till exempel det som injicerats, kan du få ärendet prövat genom Läkemedelsförsäkringen.

Om att anmäla till Läkemedelsförsäkringen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Följer kliniken inte lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar kan du berätta det för IVO.

Berätta för IVO på IVO:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 februari 2022