Produktsäkerhetslagen

Lyssna

Produktsäkerhetslagen är den lag som ställer krav på att produkter som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster når dig som konsument innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla.

När gäller produktsäkerhetslagen?

Lagen gäller för alla produkter som företag erbjuder till dig som konsument. Kravet är att varor och tjänster ska vara säkra. Enligt lagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för din hälsa och säkerhet.

När gäller inte produktsäkerhetslagen?

Lagen gäller inte om det finns speciallagstiftning för en produkt. Lagen gäller inte heller varor som enbart är avsedda för yrkeslivet. Till exempel grävmaskiner och röntgenutrustning. Även sakskador och miljöskador faller utanför denna lag. Exempel på en sakskada är om den farliga produkten förstört saker såsom möbler eller kläder.

Innan du läser

Bestämmelser i lagen

Företag ska lämna säkerhetsinformation som gör att du som konsument kan bedöma riskerna med varan eller tjänsten. Om riskerna är uppenbara behöver företaget inte lämna information.

Ett företag som har sålt en farlig vara eller tjänst ska så fort som möjligt informera dig som konsument. Målet med informationen är att undvika personskador. Informationen kan ske genom till exempel annonsering i tidningar och på internet eller genom ett direkt meddelande till dig som har köpt varan eller tjänsten.

En tillverkare eller annan företagare som har sålt en farlig vara ska återkalla varan från butiker och andra återförsäljare om det krävs för att förebygga skador. Om det inte är tillräckligt ska tillverkaren även återkalla varan från dig som konsument. Tillverkaren har tre alternativ vid en återkallelse av en vara:

  • Rättelse. Att avhjälpa felet som ger en skaderisk, till exempel genom att reparera varan.
  • Utbyte. Ta tillbaka varan och ge dig en ny, felfri vara av motsvarande slag.
  • Återgång. Ta tillbaka varan och ge dig ersättning.

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna i lagen kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen, och anmälningar är ett viktigt underlag för myndighetens arbete. En anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022