تحویل دیرهنگام کالا

Sen leverans av vara - Persiska

شرکت فروشنده باید محصول را در زمان توافق شده تحویل دهد. در صورت نبود زمان مشخص باید کالا را ظرف 30 روز پس از خرید دریافت کنید.

این متن از زبان سوئدی ترجمه شده است متن و فرم صفحه ممکن است با صفحه اصلی تفاوت داشته باشد.

چه زمانی تحویل یک کالا دیر محسوب می شود؟

طبق قانون، در صورت بروز هر یک از موارد زیر، تحویل کالا را با تاخیر در نظر می گیرند:

شما کالا را در زمان مقرر دریافت نکرده اید. زمان مقرر زمانی است که هنگام خرید در نظر گرفته میشود

  • به عنوان مثال در شرایط خرید یا در تأیید سفارش

  • زمان تحویل مشخصی وجود ندارد، اما حداقل 30 روز از خرید می گذرد و کالا تحویل داده نشده است

چه چیزی می توانید از شرکت فروشنده بخواهید؟

قانون خرید مصرف کننده بر درخواست شما از شرکت ناظر است.

در مرحله اول: اینکه شرکت کالاهای شما را تحویل دهد

شما حق دارید از این شرکت بخواهید سهم خود را در توافق نامه حفظ کند و کالاهای شما را تحویل دهد. در عین حال، شما این فرصت را دارید که بخاطر هزینه هایی که در اثر تأخیر متحمل شده اید، غرامت بخواهید و از پرداخت خودداری کنید. شما معمولاً باید با تحویل کالای تأخیری شروع کنید، قبل از اینکه پس گرفتن پول برای شما مهم باشد، یعنی خریدتان را لغو کنید

در مرحله دوم: برای این که بتوانید خرید را لغو کنید

لغو به معنای بازگشت خرید است. این بدان معناست که شما در قبال پرداخت هیچ مسئولیتی ندارید، در عین حال شرکت مجبور به تحویل کالا نیست. برای اینکه بتوانید خرید را لغو کنید، باید در رابطه با شکایت شما از تأخیر، وقت اضافی معقول و منطقی به شرکت اختصاص دهید. یک دوره اضافی مهلتی است برای زمان تحویل محصول و در نظر گرفته شده است تا شرکت فرصتی معقول برای تحویل محصول داشته باشد. اگر شرکت موفق به تحویل در زمان اضافی نشد، می توانید خرید را لغو کنید.

لغو بدون وقت اضافی

اگر به شرکت مهلت اضافی نداده اید، تأخیر برای شما از اهمیت زیادی برخوردار است تا بتوانید خرید را لغو کنید. نمونه هایی از زمان تأخیر با اهمیت بالا:

  • اگر قبلاً هنگام خرید اطمینان حاصل کرده اید (به عنوان مثال در تماس با شرکت) می توانید محصول را حداکثر در یک تاریخ خاص تحویل بگیرید.

  • اگر زمان خرید به وضوح تعیین کننده است، به عنوان مثال اگر محصول باید در یک موقعیت خاص استفاده شود. به عنوان مثال اگر کیک عروسی سفارش داده اید که تحویل آن به موقع امکان پذیر نیست.

حق خودداری از پرداخت

از آنجا که محصول تحویل داده نشده است، شما حق قانونی دارید که از پرداخت خودداری کنید. شما با این کار به شرکت فشار می آورید که کالای شما را تحویل دهد.

غرامت ناشی از تأخیر

به دلیل تأخیر تحویل کالا، نباید هزینه ای را متحمل شوید. قانون حق جبران هزینه های واقعی را که به دلیل تأخیر بوجود می آیند به شما می دهد، اما نه برای ناراحتی یا انتظار. بنابراین شما نمی توانید درخواست کنید که صرفاً به دلیل تأخیر تحویل کالا بشما غرامت پرداخت شود یا قیمت خرید کاهش یابد بلکه فقط برای هزینه ها یا خسارت مالی که شما با کمک مثلاً رسیدها ثابت می کنید است که میتوانید تقاضای غرامت بکنید.

اگر شرکت کالای شما را تحویل ندهد و شما مجبور شوید آن کالا را با قیمت بالاتری از شرکت دیگری بخرید، این نیز نوعی هزینه اضافی است. به این می گویند täckningsköp .

برای شرکت نامه بنویسید و تحویل کالا را تقاضا کنید

با شرکت تماس بگیرید و از آنها بخواهید کالای تأخیر شده را تحویل دهند. فقط در موارد استثنایی می توانید خرید را بی درنگ لغو کنید. وقتی تقاضای تحویل دارید، باید یک زمان اضافی معقول و منطقی برای شرکت در نظر بگیرید، یعنی مهلتی برای آخرین زمان تحویل کالاهای شرکت. در مورد شکایت هیچ شرطی وجود ندارد، اما ما توصیه می کنیم که کتباً با شرکت تماس بگیرید، به عنوان مثال با ارسال ایمیل.

در صورت دریافت نکردن کالا خواستار لغو خرید شوید

اگر به شرکت زمان اضافی معقول و منطقی داده باشید و زمان اضافی بدون دریافت کالایی سپری شود، می توانید با شرکت تماس گرفته و خرید را لغو کنید. فرقی نمی کند شرکت به شما پاسخ داده باشد یا نه. نکته مهم این است که شما می توانید نشان دهید که با شرکت تماس گرفته اید و خواسته هایی را مطرح کرده اید. اگر شرکت به شما اطلاع دهد که در مدت زمان اضافی قادر به تحویل کالا نیست یا اینکه به هیچ وجه نمی توانند کالا را تحویل دهند، می توانید بی درنگ خرید را لغو کنید. به یاد داشته باشید که هنگام لغو خرید، با شرکت بطور کتبی به عنوان مثال از طریق ایمیل تماس بگیرید. در همین پیام می توانید به شرکت اطلاع دهید که هیچ گونه تعهدی در قبال پرداخت محصول ندارید. اگر قبلاً هزینه پرداخت کرده اید، می توانید در این شرایط از شرکت تقاضای بازپرداخت کنید.

اگر محصول را از شرکت دیگری خریداری می کنید

اگر تصمیم دارید کالای مشابهی را از شرکت دیگری بخرید و مجبور به پرداخت هزینه بالاتری می شوید، این فرصت را دارید که تفاوت را از شرکتی که محصول را تحویل نداده است مطالبه کنید. به این می گویند täckningsköp. برای اینکه بتوانید تفاوت را مطالبه کنید، باید با احتیاط خرید کنید. این بدان معناست که شما باید گزینه ها را مقایسه کرده و قیمت مناسبی را انتخاب کنید. اگر دقیقاً همان کالا را پیدا نکردید، ممکن است خرید کالایی معادل آن اشکالی نداشته باشد. اگر کالایی دارای کیفیت، توابع و قیمت مربوطه باشد، اغلب معادل آن دیده می شود.

اگر با شرکت به توافق نمیرسید

در صورت نیاز به راهنمایی می توانید با Hallå konsument (سلام مصرف کننده) تماس بگیرید. ما یک سرویس کشوری اطلاع رسانی هستیم که می تواند در مورد حقوق شما و اینکه چه گزینه هایی در ادامه در دسترس شماست اطلاعاتی بشما ارائه دهد. ما راهنمایی مستقلی ارائه می دهیم و بنابراین نمی توانیم موضوع اختلاف شما را ارزیابی و داوری کنیم یا اختلافات را حل کنیم یا با شرکت ها برای شما تماس بگیریم.

اطلاعات تماس با Hallå konsument

اگر شما و شرکت به توافق نمی رسید، در بسیاری از موارد می توانید برای رسیدگی به اختلافات به شورای عمومی رسیدگی به شکایات مصرف ‌کنندگان یاAllmنnna reklamationsnنmnden (ARN) مراجعه کنید. این کار رایگان است.

اطلاعات بیشتر در مورد شکایت به ARN در وب سایت:

برای اینکه بتوانید به ARN شکایت کنید، شرکت باید به تمام درخواست شما یا بخشی از آن پاسخ منفی داده باشد، یا اصلاً پاسخی نداده باشد.

Sen leverans av vara 

Företaget ska leverera varan inom den utlovade leveranstiden. Finns det ingen utlovad tid ska du få varan inom 30 dagar från det att du gjorde köpet. 

När räknas en vara som försenad? 

Enligt lag räknas en vara som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

  • Du har inte fått varan inom utlovad tid. Utlovad tid är den tid som framgår när du genomför köpet, till exempel i köpevillkoren eller i orderbekräftelsen 

  • Det finns ingen utlovad eller överenskommen leveranstid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot företaget. 

I första hand: Att företaget levererar din vara 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och levererar din vara. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du behöver oftast börja med att kräva leverans av din försenade vara, innan det kan bli aktuellt för dig att kräva dina pengar tillbaka, det vill säga att häva köpet.  

I andra hand: Att du får häva köpet 

En hävning betyder att köpet återgår. Det innebär att du inte är betalningsskyldig, samtidigt som företaget inte behöver leverera varan. För att kunna häva köpet behöver du ha gett företaget en rimlig tilläggstid i samband med att du klagade på förseningen. En tilläggstid är ett sista datum för när varan ska levereras och är tänkt att ge företaget en rimlig chans att leverera varan. Lyckas företaget inte leverera inom tilläggstiden kan du häva köpet. 

Hävning utan tilläggstid 

Om du inte har gett företaget en tilläggstid måste förseningen vara av väsentlig betydelse för att du ska kunna häva köpet. Exempel på när förseningen kan vara av väsentlig betydelse: 

  • Om du redan vid köptillfället försäkrade dig om (till exempel genom att kontakta företaget) att varan kunde levereras senast ett visst datum. 

  • Om tiden är uppenbart avgörande för köpet, till exempel om varan ska användas vid ett särskilt tillfälle. Ett exempel är om du har beställt en bröllopstårta som inte kan levereras i rätt tid. 

Rätt att hålla inne betalning 

Eftersom varan inte har levererats har du enligt lag rätt att hålla inne betalningen. Det fungerar som din säkerhet för att företaget ska leverera varan. 

Ersättning på grund av förseningen 

Du ska inte drabbas av kostnader på grund av att varan är försenad. Lagen ger dig rätt till ersättning för faktiska kostnader som uppstår på grund av förseningen, däremot inte för besväret eller själva väntan i sig. Du kan alltså inte kräva ersättning eller ett prisavdrag enbart på grund av att varan är försenad, utan bara för kostnader eller ekonomisk skada som du bevisa med hjälp av till exempel kvitton. 

Om företaget inte levererar din vara och du tvingas köpa varan till ett högre pris hos ett annat företag, är det också en typ av merkostnad. Det kallas för att göra ett täckningsköp. 

Skriv till företaget och kräv leverans 

Kontakta företaget och kräv att de levererar den försenade varan. Det är bara i undantagsfall som du kan ha rätt att häva köpet direkt. När du kräver leverans behöver du ge företaget en rimlig tilläggstid, alltså ett sista datum för när företaget senast ska leverera din vara. 

Det finns inga krav på hur en reklamation ska se ut men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel genom att skicka ett mejl. 

Kräv att få avbryta köpet om du inte får varan 

Om du har gett företaget en rimlig tilläggstid och tilläggstiden passerar utan att du får din vara, kan du kontakta företaget och häva köpet. Det spelar ingen roll om företaget har svarat dig eller inte. Det viktiga är att du kan visa att du har kontaktat företaget och ställt krav. 

Om företaget meddelar dig att de inte kommer kunna leverera varan inom tilläggstiden, alternativt att de inte kan leverera alls, kan du kräva att få häva köpet direkt. 

Tänk på att kontakta företaget skriftligen när du häver köpet, till exempel via mejl. I samma meddelande kan du upplysa företaget om att du inte har någon skyldighet att betala för varan. Om du redan har betalat kan du i detta läge kräva återbetalning från företaget. 

Om du väljer att köpa varan av ett annat företag 

Om du väljer att köpa en likadan vara av ett annat företag, och tvingas betala ett högre pris, har du möjlighet att kräva ersättning för mellanskillnaden av företaget som inte levererade varan. Det kallas för att göra ett täckningsköp.  

För att kunna kräva ersättning för mellanskillnaden behöver du göra köpet med omsorg. Det betyder att du behöver jämföra alternativ och välja ett rimligt pris. Om du inte hittar en exakt likadan vara kan det vara okej att köpa en vara som är likvärdig. En vara ses ofta som likvärdig om den har motsvarande kvalité, funktioner och pris. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop

منبع: Konsumentverket